SÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 § YHDISTYKSEN NIMI
Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kennelkerho ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki.

2 § TOIMINNAN TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten koirien kasvattamista ja käyttöä. Yhdistys pyrkii toteuttamaan päämääriään kerhoiltojen, harjoitusten, näyttelyiden, kokeiden ja muiden vastaavanlaisten tarkoitusta edistävien toimenpiteiden avulla.

3 § KIELI
Yhdistyksen kielenä on suomi.

4 § JÄSENET
Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt, jotka johtokunta hyväksyy. Jäsenet ovat vuosi-, perhe- tai ainaisjäseniä.

Vuosi- ja perhejäsenet maksavat syyskokouksen määräämän jäsenmaksun vuosittain. Ainaisjäsenet maksavat syyskokouksen määräämään ainaisjäsenmaksun kerralla ja ovat set jälkeen vapaat jäsenmaksusta. Perhejäseneksi hyväksytään sellaisen perheen jäseniä, jonka joku muu jäsen on jo vuosi- tai ainaisjäsen ja jolla on sama asunto-osoite kuin edellä mainitulla jäsenellä. Kunniajäseneksi voi yhdistys johtokunnan esityksestä kutsua henkilön, joka on ansioituneesti työskennellyt yhdistyksen toiminta-alalla tai yhdistyksen hyväksi. Kunniajäsenellä on samat oikeudet kuin vuosi- ja perhejäsenellä, mutta hän ei maksa jäsenmaksua. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni.

5 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Yhdistyksen jäsen katsotaan eronneeksi, mikäli hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta k.o. vuoden huhtikuun 1. päivään mennessä. Hänellä on kuitenkin oikeus päästä jälleen jäseneksi 4 § mainitulla tavalla.

Jos jäsenen toiminta ei ole sopusoinnussa yhdistyksen tarkoitusperien kanssa taikka jos jäsen laiminlyö yhdistyksen sääntöjen mukaisten velvollisuuksien täyttymisen taikka jos jäsen syyllistyy rikkomuksiin, jotka ovat lakia ja hyviä tapoja vastaan, yhdistyksen kokous voi johtokunnan esityksestä erottaa jäsenen yhdistyksestä.

6 § VARSINAISET KOKOUKSET
Helmikuussa pidettävään vuosikokoukseen ja lokakuussa pidettävään syyskokoukseen sekä ylimääräisiin kokouksiin yhdistyksen johtokunta kutsuu jäsenet kaksi (2) viikkoa aikaisemmin paikkakunnan sanomalehdissä tai jäsenille postitetuilla kirjeillä. Samalla tavalla tiedotetaan muut tiedonannot jäsenille.

Kaikki ne asiat, joista yhdistyslaki eivätkä nämä säännöt toisin määrää, ratkaistaan yksinkertaisella avoimella äänestyksellä, mikäli ei 1/10 läsnäolevista vaadi lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide.

7 § VUOSIKOKOUSASIAT
Vuosikokouksessa helmikuussa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 2. todetaan kokouksen laillisuus
 3. valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 4. esitetään johtokunnan toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 5. päätetään tilinpäätöksestä vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille kuluneelta toimikaudelta
 6. käsitellään johtokunnan kokouksen päätettäväksi esittämät asiat ja aloitteet
 7. käsitellään jäsenten tekemät esitykset, jotka on jätetty kirjallisesti johtokunnalle yksi (1) kuukausi ennen vuosikokousta
 8. käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 § määräykset

8 § SYYSKOKOUSASIAT
Syyskokouksessa lokakuussa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 2. todetaan kokouksen laillisuus
 3. valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 4. valitaan johtokunnalle puheenjohtaja, jota voidaan kutsua yhdistyksen puheenjohtajaksi
 5. valitaan varsinaiset jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle
 6. valitaan johtokuntaan seuraavaksi kalenterivuodeksi ensimmäinen ja toinen varajäsen
 7. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä
 8. valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Palveluskoiraliitto ry:n kokouksiin
 9. valitaan yhdistyksen edustajat Etelä-Hämeen Kennelpiiri ry:n kokouksiin
 10. määrätään jäsenmaksujen suuruus
 11. esitetään johtokunnan ehdotus seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi
 12. esitetään johtokunnan ehdotus seuraavan vuoden talousarvioksi
 13. määrätään johtokunnan ja yhdistyksen muiden virkailijoiden palkkiot
 14. käsitellään johtokunnan kokouksen päätettäväksi esittämät asiat ja aloitteet
 15. käsitellään jäsenten tekemät esitykset, jotka on jätetty kirjallisesti johtokunnalle yksi (1) kuukausi ennen vuosikokousta
 16. käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 § määräykset

9 § YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET
Varsinaisten kokousten lisäksi yhdistys voi pitää ylimääräisiä kokouksia. Ylimääräinen kokous on pidettävä, mikäli johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 osa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta vaatii kokouksen tarkoituksen ilmoittaen, kummassakin tapauksessa vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyä varten. Tällainen kokous on kutsuttava koolle viimeistään 60 vuorokauden kuluessa asian esittämisestä. Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta, äänestyksistä ja äänivaltaisuudesta ovat voimassa samat säännökset kuin 6 §:ssä on varsinaisista kokouksista mainittu.

10 § JOHTOKUNTA
Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, jonka syyskokous valitsee. Johtokuntaan kuuluvat puheenjohtaja kuusi (6) jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Puheenjohtaja ja varajäsenet valitaan vuosittain. Johtokuntaan valitaan varsinaiset jäsenet kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroavat jäsenet määrätään arvalla.

Jos johtokunnan jäsen eroaa kesken toimikauttaan, ensimmäinen varajäsen astuu hänen tilalleen toimikauden loppuun. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Taloudenhoitajaksi voidaan kutsua johtokuntaan kuulumaton yhdistyksen jäsen.

11 § JOHTOKUNNAN PÄÄTÖSVALTAISUUS
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä on läsnä. Ensimmäisellä varajäsenellä on äänivalta, mikäli vain yksi varsinaisista jäsenistä on estynyt. Mikäli kaksi tai useampi varsinaisista jäsenistä on poissa kokouksista, molemmilla varajäsenillä on äänivalta.

12 § NIMENKIRJOTUS
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja varmentaa sihteeri.

13 § TALOUDEN TARKISTAMINEN
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksellä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, jotka valitaan syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan.

14 § SÄÄNTÖJEN MUUTOKSET JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Näiden sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että muutoksen tai purkamisen hyväksi annetut äänet vastaavat vähintään 3/4 kokouksessa saapuvilla olleiden jäsenten äänimäärästä ja että toinen kokous samoin 3/4 äänten enemmistöllä päätöksen hyväksyy. Jos yhdistys puretaan, sen omaisuus siirtyy viimeisen kokouksen mukaan jollekin koira-asiaa ajavalle suomalaiselle oikeuskelpoiselle yhteisölle.

15 §               
Muuten on noudatettava mitä laissa yhdistyksistä säädetään.