Yhdistyksen säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT  hyväksytty PRH 20.3.2024

 1§     YHDISTYKSEN NIMI 

Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kennelkerho ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. 

2§     TOIMINNAN TARKOITUS 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää koirien kouluttamista yhteiskuntakelpoisiksi ja lisäksi pyrkiä järjestämään koulutusta kilpailu- ja harrastustoimintaan. Yhdistys pyrkii tähän erilaisten kurssien, ohjattujen koulutusten, kokeiden, kilpailujen, luentojen, leirien sekä muiden samankaltaisten tapahtumien avulla. 

3§     KIELI 

Yhdistyksen kielenä on suomi. 

4§     JÄSENET 

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt, jotka johtokunta hyväksyy. Jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kunniajäseniä, perhe- tai ainaisjäseniä. 

Varsinaiset ja perhejäsenet maksavat syyskokouksen määräämän jäsenmaksun vuosittain ja uudet jäsenet lisäksi syyskokouksen määräämän liittymismaksun. Ainaisjäsenet maksavat syyskokouksen määräämän ainaisjäsenmaksun kerralla ja ovat sen jälkeen vapaat jäsenmaksusta. Perhejäseneksi hyväksytään sellaisen perheen jäseniä, jonka joku muu jäsen on jo varsinainen tai ainaisjäsen ja jolla on sama asunto-osoite kuin edellä mainitulla jäsenellä. Kunniajäseneksi voi yhdistys johtokunnan esityksestä kutsua henkilön, joka on ansioituneesti työskennellyt yhdistyksen hyväksi. Kunniajäsenellä on samat oikeudet kuin vuosi- ja perhejäsenellä, mutta hän ei maksa jäsenmaksua. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni.  

Hämeenlinnan Kennelkerho edellyttää jäseniltään lainmukaista toimintaa ja asiallista koirien käsittelyä. Emme käytä koulutuksissamme väkivaltaisia menetelmiä. 

5§     JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN 

Yhdistyksen jäsen katsotaan eronneeksi, mikäli hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta ko. vuoden huhtikuun 1. päivään mennessä. Hänellä on kuitenkin oikeus päästä jälleen jäseneksi 4 § mainitulla tavalla. Jos jäsen on toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut huomattavasti yhdistystä tai ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai annettuja ohjeita, voi yhdistyksen kokous johtokunnan esityksestä erottaa jäsenen yhdistyksestä. 

6§     VARSINAISET KOKOUKSET 

Maaliskuussa pidettävään vuosikokoukseen ja lokakuussa pidettävään syyskokoukseen sekä ylimääräisiin kokouksiin yhdistyksen johtokunta kutsuu jäsenet kaksi (2) viikkoa aikaisemmin sähköpostitiedotteella. Samalla tavalla tiedotetaan muut tiedonannot jäsenille. 

Kaikki ne asiat, joista yhdistyslaki eivätkä nämä säännöt toisin määrää, ratkaistaan yksinkertaisella avoimella äänestyksellä, mikäli ei 1/10 läsnä olevista vaadi lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide. 

7§     VUOSIKOKOUSASIAT

Vuosikokouksessa maaliskuussa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
2. Todetaan kokouksen laillisuus
3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
4. Esitetään johtokunnan toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
5. Päätetään tilinpäätöksestä vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä         tilivelvollisille kuluneelta toimikaudelta.
6. Käsitellään johtokunnan kokouksen päätettäväksi esittämät asiat ja aloitteet
7. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset, jotka on jätetty kirjallisesti johtokunnalle yksi (1) 
kuukausi ennen vuosikokousta
8. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 § määräykset

8§     SYYSKOKOUSASIAT

Syyskokouksessa lokakuussa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
2. Todetaan kokouksen laillisuus
3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
4. Valitaan johtokunnalle puheenjohtaja, jota voidaan kutsua yhdistyksen puheenjohtajaksi
5. Valitaan varsinaiset jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle
6. Valitaan johtokuntaan seuraavaksi kalenterivuodeksi ensimmäinen ja toinen varajäsen     7. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa
8. Valitaan yhdistyksen edustajat niiden yhdistysten kokouksiin tai toimintaan, joiden jäseneksi yhdistys kuuluu.
9. Esitetään johtokunnan ehdotus seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi
10. Esitetään johtokunnan ehdotus seuraavan vuoden talousarvioksi
11. Määrätään jäsenmaksujen ja liittymismaksun suuruus
12. Määrätään johtokunnan ja yhdistyksen muiden virkailijoiden palkkiot
13. Käsitellään johtokunnan kokouksen päätettäväksi esittämät asiat ja aloitteet
14. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset, jotka on jätetty kirjallisesti johtokunnalle yksi (1) kuukausi ennen vuosikokousta
15. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 § määräykset

9§     YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET 

Varsinaisten kokousten lisäksi yhdistys voi pitää ylimääräisiä kokouksia. Ylimääräinen kokous on pidettävä, mikäli johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 osa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta vaatii kokouksen tarkoituksen ilmoittaen, kummassakin tapauksessa vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyä varten. Tällainen kokous on kutsuttava koolle viimeistään 60 vuorokauden kuluessa asian esittämisestä. Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta, äänestyksistä ja äänivaltaisuudesta ovat voimassa samat säännökset kuin 6 §:ssä on varsinaisista kokouksista mainittu. 

10§   JOHTOKUNTA 

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, jonka syyskokous valitsee. Johtokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, kuusi (6) jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Puheenjohtaja ja varajäsenet valitaan vuosittain. Johtokuntaan valitaan varsinaiset jäsenet kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroavat jäsenet määrätään arvalla. 

Jos johtokunnan jäsen eroaa kesken toimikauttaan, ensimmäinen varajäsen astuu hänen tilalleen toimikauden loppuun. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Rahastonhoitajaksi voidaan kutsua johtokuntaan kuulumaton yhdistyksen jäsen. 

11§   JOHTOKUNNAN PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä on läsnä. Ensimmäisellä varajäsenellä on äänivalta, mikäli vain yksi varsinaisista jäsenistä on estynyt. Mikäli kaksi tai useampi varsinaisista jäsenistä on poissa kokouksista, molemmilla varajäsenillä on äänivalta. 

12§   NIMENKIRJOITUS 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja varmentaa sihteeri. Johtokunta voi kuitenkin valtuuttaa sihteerin ja rahastonhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen. 

13§   TALOUDEN TARKISTAMINEN 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksellä on kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa, jotka valitaan syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan. 

14§   SÄÄNTÖJEN MUUTOKSET JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 

Näiden sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että muutoksen tai purkamisen hyväksi annetut äänet vastaavat vähintään 3/4 kokouksessa saapuvilla olleiden jäsenten äänimäärästä, ja että toinen kokous samoin 3/4 äänten enemmistöllä päätöksen hyväksyy. Jos yhdistys puretaan, sen omaisuus siirtyy viimeisen kokouksen mukaan jollekin koira-asiaa ajavalle suomalaiselle oikeuskelpoiselle yhteisölle. 

15§ 

Muuten on noudatettava mitä laissa yhdistyksistä säädetään.