Yhdistyksen säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT


1§     YHDISTYKSEN NIMI

Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kennelkerho ja sen kotipaikka on Hämeenlinna.

2§     TOIMINNAN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää koirien kouluttamista yhteiskuntakelpoisiksi ja lisäksi pyrkiä järjestämään koulutusta kilpailu- ja harrastustoimintaan. Yhdistys pyrkii tähän erilaisten kurssien, ohjattujen koulutusten, kilpailujen, luentojen, leirien sekä muiden samankaltaisten tapahtumien avulla.

3§     KIELI

Yhdistyksen kielenä on suomi.

4§     JÄSENET

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt, jotka johtokunta hyväksyy. Jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kunniajäseniä, perhe- tai ainaisjäseniä.

Varsinaiset ja perhejäsenet maksavat syyskokouksen määräämän jäsenmaksun vuosittain ja uudet jäsenet lisäksi syyskokouksen määräämän liittymismaksun. Ainaisjäsenet maksavat syyskokouksen määräämän ainaisjäsenmaksun kerralla ja ovat sen jälkeen vapaat jäsenmaksusta. Perhejäseneksi hyväksytään sellaisen perheen jäseniä, jonka joku muu jäsen on jo varsinainen tai ainaisjäsen ja jolla on sama asunto-osoite kuin edellä mainitulla jäsenellä. Kunniajäseneksi voi yhdistys johtokunnan esityksestä kutsua henkilön, joka on ansioituneesti työskennellyt yhdistyksen hyväksi. Kunniajäsenellä on samat oikeudet kuin vuosi- ja perhejäsenellä, mutta hän ei maksa jäsenmaksua. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni.

5§     JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Yhdistyksen jäsen katsotaan eronneeksi, mikäli hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta ko. vuoden huhtikuun 1. päivään mennessä. Hänellä on kuitenkin oikeus päästä jälleen jäseneksi 4 § mainitulla tavalla. Jos jäsen on toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut huomattavasti yhdistystä voi yhdistyksen kokous johtokunnan esityksestä erottaa jäsenen yhdistyksestä.

6§     VARSINAISET KOKOUKSET

Helmikuussa pidettävään vuosikokoukseen ja lokakuussa pidettävään syyskokoukseen sekä ylimääräisiin kokouksiin yhdistyksen johtokunta kutsuu jäsenet kaksi (2) viikkoa aikaisemmin sähköpostitiedotteella tai jäsenille postitetuilla kirjeillä. Samalla tavalla tiedotetaan muut tiedonannot jäsenille.

Kaikki ne asiat, joista yhdistyslaki eivätkä nämä säännöt toisin määrää, ratkaistaan yksinkertaisella avoimella äänestyksellä, mikäli ei 1/10 läsnä olevista vaadi lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide.

7§     VUOSIKOKOUSASIAT

Vuosikokouksessa helmikuussa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

2. Todetaan kokouksen laillisuus

3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

4. Esitetään johtokunnan toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

5. Päätetään tilinpäätöksestä vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille kuluneelta toimikaudelta.

6. Käsitellään johtokunnan kokouksen päätettäväksi esittämät asiat ja aloitteet

7. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset, jotka on jätetty kirjallisesti johtokunnalle yksi (1) kuukausi ennen vuosikokousta

8. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 § määräykset.

8§     SYYSKOKOUSASIAT

Syyskokouksessa lokakuussa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

2. Todetaan kokouksen laillisuus

3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

 4. Valitaan johtokunnalle puheenjohtaja, jota voidaan kutsua yhdistyksen puheenjohtajaksi

5. Valitaan varsinaiset jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle

6. Valitaan johtokuntaan seuraavaksi kalenterivuodeksi ensimmäinen ja toinen varajäsen

7. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä

8. Valitaan yhdistyksen edustajat niiden yhdistysten kokouksiin tai toimintaan, joiden jäseneksi yhdistys kuuluu.

10. Määrätään jäsenmaksujen ja liittymismaksun suuruus

11. Esitetään johtokunnan ehdotus seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi

12. Esitetään johtokunnan ehdotus seuraavan vuoden talousarvioksi

13. Määrätään johtokunnan ja yhdistyksen muiden virkailijoiden palkkiot

14. Käsitellään johtokunnan kokouksen päätettäväksi esittämät asiat ja aloitteet

15. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset, jotka on jätetty kirjallisesti johtokunnalle yksi (1) kuukausi ennen vuosikokousta

16. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 § määräykset

9§     YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Varsinaisten kokousten lisäksi yhdistys voi pitää ylimääräisiä kokouksia. Ylimääräinen kokous on pidettävä, mikäli johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 osa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta vaatii kokouksen tarkoituksen ilmoittaen, kummassakin tapauksessa vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyä varten. Tällainen kokous on kutsuttava koolle viimeistään 60 vuorokauden kuluessa asian esittämisestä. Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta, äänestyksistä ja äänivaltaisuudesta ovat voimassa samat säännökset kuin 6 §:ssä on varsinaisista kokouksista mainittu.

10§   JOHTOKUNTA

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, jonka syyskokous valitsee. Johtokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, kuusi (6) jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Puheenjohtaja ja varajäsenet valitaan vuosittain. Johtokuntaan valitaan varsinaiset jäsenet kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroavat jäsenet määrätään arvalla.

Jos johtokunnan jäsen eroaa kesken toimikauttaan, ensimmäinen varajäsen astuu hänen tilalleen toimikauden loppuun. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Rahastonhoitajaksi voidaan kutsua johtokuntaan kuulumaton yhdistyksen jäsen.

11§   JOHTOKUNNAN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä on läsnä. Ensimmäisellä varajäsenellä on äänivalta, mikäli vain yksi varsinaisista jäsenistä on estynyt. Mikäli kaksi tai useampi varsinaisista jäsenistä on poissa kokouksista, molemmilla varajäsenillä on äänivalta.

12§   NIMENKIRJOTUS

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja varmentaa sihteeri.

13§   TALOUDEN TARKISTAMINEN

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksellä on kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa, jotka valitaan syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan.

14§   SÄÄNTÖJEN MUUTOKSET JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että muutoksen tai purkamisen hyväksi annetut äänet vastaavat vähintään 3/4 kokouksessa saapuvilla olleiden jäsenten äänimäärästä, ja että toinen kokous samoin 3/4 äänten enemmistöllä päätöksen hyväksyy. Jos yhdistys puretaan, sen omaisuus siirtyy viimeisen kokouksen mukaan jollekin koira-asiaa ajavalle suomalaiselle oikeuskelpoiselle yhteisölle.

15 §

Muuten on noudatettava mitä laissa yhdistyksistä säädetään.